Website đang chạy thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Thủ tục đăng tải luận án tiến sỹ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Mức độ 2 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
2 Thủ tục đăng ký sử dụng phòng họp trực tuyến trên hệ thống Họp trực tuyến của Bộ GDĐT Mức độ 2 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
3 Báo cáo thông tin Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 3 Phổ cập giáo duc, xóa mù chữ Cục Công nghệ thông tin
4 Đăng ký tập huấn chuyên môn trực tuyến Mức độ 3 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin