Website đang chạy thử nghiệm

Đăng ký thông tin tuyển sinh học bổng hiệp định, ngân sách nhà nước và học bổng nước ngoài

Cơ quan ban hành Cục Đào tạo với Nước ngoài
Mức độ Mức độ 3
Lĩnh vực Đào tạo với Nước ngoài
Cơ quan trực tiếp thực hiện Đào tạo với Nước ngoài