Website đang chạy thử nghiệm

Báo cáo thông tin Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Cơ quan ban hành Cục Công nghệ thông tin
Mức độ Mức độ 3
Lĩnh vực Phổ cập giáo duc, xóa mù chữ
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Công nghệ thông tin
Trình tự thực hiện

<a href=”http://pcgd.moet.gov.vn/nguoidung/dangnhap”>Báo cáo thông tin Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ</a>